crush in Romanian

Pronunciation
n. înghesuială, îmbulzeală, aglomeraţie, zdrobire
v. strivi, stoarce, zdrobi, concasa, măcina, dărâma, mototoli, şifona, nimici, supune, sparge, strânge, paraliza {fig.}, ruşina, copleşi

Example Sentences

Schopenhauer said 'Any stupid boy can crush a beetle, but all the professors in the world cannot create a new beetle.'
Schopenhauer spunea "Orice copil prost poate să calce pe un gândac, dar niciun profesor în lume nu poate să-l producă”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is your right, but for my part, I will say again that I am sad to see our sovereignty being crushed.
Este dreptul dvs., însă, în ceea ce mă priveşte, voi afirma din nou că regret să văd cum ne este distrusă suveranitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation of the crushed, colonised, wounded, killed Palestinian population must not continue.
Situaţia populaţiei palestiniene distruse, colonizate, rănite, ucise trebuie să înceteze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So she is good at keeping a straight face, and she vigorously crushed any attempt in the House of Lords for the British people to have a referendum.
Deci se pricepe la a afişa o figură serioasă şi a înăbuşit cu hotărâre orice încercare în Camera Lorzilor de organizare a unui referendum pentru cetăţenii britanici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All efforts to bring about a political dialogue in this country are crushed immediately by the single ruling party.
Toate eforturile de a purta un dialog politic în această ţară sunt distruse imediat de către singurul partid aflat la conducere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
În aceeaşi zi, 4 ianuarie 1989, regimul comunist a zdrobit sub şenilele tancurilor sale studenţii care protestau în Piaţa Tiananmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Provide a proposal for how the risks relating to the high levels of debt can be distributed so that Greece and other countries are not crushed by high interest rates.
Să oferim o propunere pentru modul în care riscurile legate de nivelul ridicat al datoriei pot fi distribuite astfel încât Grecia şi alte ţări să nu fie nimicite de ratele ridicate ale dobânzilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
Al doilea eşec va fi dirimant pentru coeziunea şi incluziunea Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can I remind the European Parliament that by referendum 93% of the population of Iceland rejected the imposition on them of a crushing debt entered into not by them but by financial speculators.
Aş dori să reamintesc Parlamentului European că, prin referendum, 93 % din populaţia Islandei a respins să i se impună o datorie zdrobitoare, care nu a fost contractată de aceasta, ci de speculatorii financiari.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
De asemenea, a cerut iertare pentru implicarea RDG-ului în zdrobirea Primăverii de la Praga.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. infatuation: love, flame, passion
2. gathering: drove, flock
3. press: jam, beat, bruise, mash, mangle, compress, crumple
4. pulverise
5. pulverize: grind, crunch, break, mush, crumble, pulp, disintegrate
6. overcome: humble, conquer, annihilate, overthrow, oppress, extinguish, repress

dictionary extension
© dictionarist.com