decree in Romanian

Pronunciation
n. decret, hotărâre, ordin, pitac {ist.}, edict
v. decreta, stabili

Example Sentences

The Senate decreed that a new consul be chosen and the country be delivered from the enemies.
Senatul a hotărât să fie ales un nou consul şi ţara să fie eliberată de inamici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
EU efforts have finally resulted in the temporary suspension of the Presidential Decree No 555 banning these trips.
Eforturile UE au dus în cele din urmă la suspendarea temporară a Decretului Prezidenţial nr. 555 privind interzicerea acestor deplasări.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Confidence can neither be decreed nor purchased.
Încrederea nu poate fi nici decretată, nici cumpărată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To believe that a decree from Brussels or Strasbourg could change that is quite incredible and very detached from reality.
A crede că un decret de la Bruxelles sau Strasbourg poate schimba această stare de fapt este neverosimil şi foarte departe de realitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Încrederea nu se poate obţine prin decret sau lege. Ea depinde, în mare parte, de comportamentul instituţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Following the demise of Chrysler and the closing of police stations and schools, thanks to deregulation decreed by the EU the post offices will also soon be closing.
După căderea Chrysler şi închiderea posturilor de poliţie şi a şcolilor, datorită dereglementării decretate de UE, oficiile poştale vor fi şi ele în curând închise.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Article 21 of the Italian Constitution decrees that the press may not be subject to authorisation or censorship.
Articolul 21 din constituţia italiană prevede să presa nu poate fi supusă vreunei autorizări sau cenzuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel it is unacceptable to link the signing of the Treaty of Lisbon with the immunity of the Beneš Decrees.
Cred că este inacceptabilă asocierea semnării Tratatului de la Lisabona cu imunitatea Decretelor Beneš.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
Decretele Beneš promulgate în 1945 aplicau principiul pedepsei colective, care contravine legislaţiei Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I find it unacceptable that the Beneš Decrees are being used in this way, that this issue may perhaps be reopened and that the signature may be delayed.
Mi se pare inacceptabil faptul că decretele Beneš sunt utilizate astfel, că această chestiune poate fi, probabil, redeschisă şi că semnarea poate fi întârziată.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com