enact in Romanian

Pronunciation
v. adopta o lege, decreta, juca

Example Sentences

The bill is expected to be enacted during the present session.
Se aşteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat în sesiunea curentă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Dacă acestea adoptă reglementări diferite din aceste motive, nu le forţăm să abroge reglementările sanitare şi de mediu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prohibition on asylum seekers entering the labour market is to be re-enacted in a bill currently before the Dáil.
Interdicţia impusă solicitanţilor de azil de a intra pe piaţa muncii va fi reluată printr-o lege în curs de examinare de către Dáil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the region I represent, there is a large Toyota plant at Burnaston in Derby, where various measures to cut costs have already been enacted to meet the new financial environment.
În regiunea pe care o reprezint, la Burnaston, în Derby, există o mare fabrică Toyota, unde s-au aplicat deja diferite măsuri de reducere a costurilor pentru a se adapta la noul mediu financiar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore we have to ensure that legislation enacted would not lead to a perverse situation where, instead of ensuring freedom of expression, freedom of expression is curbed.
În plus, trebuie să ne asigurăm că legislaţia adoptată nu va duce la o situaţie anormală în care, în loc să asigure libertatea de expresie, aceasta să fie, dimpotrivă, limitată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Analysing the various causes of the financial crisis has shown that there was an urgent need to enact legislation on rating agencies.
Analiza diverselor cauze ale crizei financiare a arătat că este nevoie urgentă să se adopte legislaţie în domeniul agenţiilor de rating.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Am fost grăbiţi pe perioada procesului legislativ pentru a ajunge la un acord în primă lectură, în scopul de a obţine aplicarea acestei măsuri înainte de alegerile europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
Aşadar este de datoria Comisiei Europene să adopte reglementarea de punere în aplicare şi, ca şi în cazul predecesorului său, acest proiect conţine numeroase autorizaţii pentru Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It provides for only one thing: the possibility of asking the Commission to enact new European laws, but not to repeal or to change those that already exist; not to change the policies.
Acesta prevede un singur lucru: posibilitatea de a solicita Comisiei să elaboreze noi legi europene, dar nu să le abroge sau să le modifice pe cele deja existente; nici să schimbe politicile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Comunitatea investitorilor şi cei care creează locuri de muncă doresc adoptarea Tratatului de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. accomplish: perform, act, personify, achieve, execute, act out, do
2. make into law: legislate, establish, dictate, decree, order, sanction

dictionary extension
© dictionarist.com