establish in Romanian

Pronunciation
v. stabili, aşeza, confirma, constata, decreta, fixa, instaura, institui, introduce, reglementa, organiza, instala, consacra, statornici, întemeia, edifica, constitui, înfiinţa, demonstra, dovedi, întrona, înscăuna, determina, fonda

Example Sentences

Diplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
Relaţiile diplomatice nu au fost încă stabilite între Japonia şi Coreea de Nord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, it is good that the report underlines the need to establish a common energy policy.
Mai mult, este de apreciat că raportul subliniază nevoia de a stabili o politică energetică comună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Defence ministers should be responsible for establishing implementation priorities.
Ministerele de apărare trebuie să fie responsabile pentru stabilirea priorităţilor de punere în aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hence we are now establishing a minimum legal status for fishermen and in so doing we are creating a level playing field for global competition.
Stabilim aşadar în prezent un statut juridic minim pentru pescari şi, prin aceasta, creăm condiţii egale pentru toţi în vederea concurenţei globale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know we can rely on you, Prime Minister, to establish a good working relationship with President-elect Obama.
Ştiu că ne putem baza pe dumneavoastră, domnule prim-ministru, că veţi stabili o bună relaţie de lucru cu preşedintele ales, Obama.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is hard to take the reins of power for the first time after a Presidency which, well established as one of the engines of Europe, has already steered the ship of the Union several times.
Este greu să apuci hăţurile puterii pentru prima dată după o preşedinţie care, cunoscută ca fiind unul dintre motoarele Europei, a stat deja la cârma Uniunii de mai multe ori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (CS) I applaud the international agreement which will establish new employment conditions for workers in the fisheries sector.
(Cehia) Aplaud acordul internaţional care va stabili noi condiţii de angajare pentru muncitorii din domeniul pescuitului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
O decizie politică este singura modalitate de restabilire a păcii şi a reconcilierii în zonă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This Directive established the Gas Coordination Group, which now proves its value.
Această directivă a înființat Grupul de Coordonare pentru Gaz, care acum își demonstrează valoarea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation.
Am stabilit relaţii de lucru bune cu IGAD, care sprijină iniţiativa privind Cornul Africii şi care joacă un rol cheie în punerea sa în aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com