frame in Romanian

Pronunciation
n. schelet, osatură, corp, construcţie, constituţie, cadru, chenar, ramă, bordură, maşină, sistem de coordinate, stativ, alcătuire, structură, sistem, organizare, cercevea, trup, temă, imagine
v. încadra, înrăma, îmbina, elabora, întocmi, proiecta, construi, constitui, compune, alcătui, dirija, formula, redacta, forma, avansa, articula cuvinte, adapta, potrivi la, inventa, născoci, înscena, imagina, da speranţe

Example Sentences

This derogation, however, has been framed in such a way that what I hope is the small number of Member States that want to use DCM must guarantee that their workers do not suffer as a result.
Această derogare, totuşi, a fost formulată astfel încât ceea ce sper a fi un număr mic de state membre care doresc să utilizeze DCM trebuie să garanteze că lucrătorii nu suferă în consecinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I regret the fact that the Commission and the Council underestimate this all-important aspect of research and do not even attempt to frame such an agreement.
Regret faptul că atât Comisia, cât şi Consiliul subestimează acest aspect primordial al cercetării şi nici măcar nu încearcă să redacteze un astfel de acord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The call for the characteristics of the social economy to be taken into account in the framing of European policies is to be welcomed, as is the demand for reactivation of the specific budget heading.
Solicitarea luării în calcul a caracteristicilor economiei sociale în elaborarea politicilor europene este binevenită, la fel ca şi solicitarea de reactivare a capitolului bugetar specific.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every nation has a great deal to gain from sharing the experiences of each Member State in this field, by comparing methodologies and strategies, albeit duly framed within the context of each region.
Fiecare naţiune are mult de câştigat din împărtăşirea experienţelor fiecărui stat membru în acest domeniu, prin compararea metodologiilor şi strategiilor, dar încadrate corespunzător în contextul fiecărei regiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As regards Portugal, I regret that the measures that have been implemented have not been framed within a coherent and comprehensive action plan submitted to the Commission within the statutory period.
În privinţa Portugaliei, regret că măsurile care au fost puse în aplicare nu au fost încadrate într-un plan de acţiune coerent şi cuprinzător transmis Comisiei în perioada statutară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Key definitions are framed differently in different countries and the number of Member States that have independent public oversight is a long way short of 27.
Definiţiile cheie sunt încadrate diferit în diverse ţări şi numărul statelor membre care au supraveghere publică independentă nu se apropie de 27.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Prin urmare, propun prelungirea perioadei de disponibilitate a acestor fonduri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Aceasta este o şansă importantă, care ne va ajuta să ne organizăm ideile pentru a merge înainte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to conclude with a word about the time frame.
Doresc să închei cu o observaţie privind intervalul de timp.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I can say is that the Council will look closely at all elements of Parliament's report with a view to making progress on these important measures in the shortest possible time frame.
Tot ceea ce pot spune este că membrii Consiliului vor analiza îndeaproape elementele din raportul Parlamentului în scopul înregistrării unui progres în privinţa acestor măsuri importante în cel mai scurt timp posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. structural case: case, enclosure, span, support
2. chassis: scaffold, skeleton, framework, fabric, support, structure, cadre
3. exposure: take, scan, setting, image, outline
4. put together: build, contrive, erect, conceive, devise, sketch, draw up
5. enclose: confine, encircle, outline, limit, set off, mount, border
6. fake the evidence against: set up

dictionary extension
© dictionarist.com