induced in Romanian

Pronunciation
a. inducţie: de inducţie

Example Sentences

There is a danger that the world financial crisis may induce developed countries not to honour their obligations in the area of aid to developing countries.
Există pericolul ca, în situaţia de criză financiară, ţările dezvoltate să nu-şi onoreze obligaţiile de ajutorare a ţărilor în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clearly a particular focus is needed on local toxicity evaluation, skin and eye irritation, skin sensitisation, and photo-induced toxicity in the case of UV absorption.
Este evident că accentul trebuie pus pe evaluarea toxicităţii locale, a iritaţiei pielii şi a ochilor, a sensibilizării pielii şi, în caz de absorbţie a UV, a toxicităţii fotoinduse.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Totuşi, acest element nu este suficient pentru a mă determina să votez în favoarea raportului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Toate stimulentele guvernamentale pe care cineva le poate avea în vedere nu pot compensa o piaţă a securitizărilor muribundă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Cum putem determina ţările în curs de dezvoltare să oprească despădurirea dacă UE are ea însăşi o atitudine ambiguă faţă de propriile sale păduri?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is somewhat reminiscent of negotiations during the Cold War, when some political groups believed that unilateral disarmament would induce the Soviet Union to disarm, too.
Aceasta aminteşte oarecum de negocierile din timpul Războiului Rece, când unele grupuri politice considerau că dezarmarea unilaterală ar determina Uniunea Sovietică să se dezarmeze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us support and be with Columbia at this time, when the country is being attacked so strongly by Chávez, and is being induced, deceitfully or provocatively, to intensify the conflict in the region.
Haideţi să susţinem Columbia şi să fim lângă ea în aceste momente în care ţara este atacată atât de puternic de Chávez şi este împinsă în direcţia intensificării conflictul din regiune, prin înşelăciune sau prin provocare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prevalence of unemployment and poverty probably does not help either and induces a climate of lawlessness in parts of Mexico.
Preponderenţa şomajului şi a sărăciei nu ajută şi induce, probabil, un climat de anarhie în anumite regiuni din Mexico.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Noi idei pot apărea sub presiune, creând mecanisme inovatoare pentru a produce dezvoltare şi pentru a evita erorile care au condus la criză.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sound regulation would be the big stick par excellence to induce oil companies primarily to take a great many measures themselves to reduce the risks - that is why I consider this important.
Reglementarea temeinică ar fi, prin excelenţă, băţul mare care ar determina companiile petroliere, în primul rând, să ia ele însele numeroase măsuri pentru a reduce riscurile - de aceea consider că acest fapt este important.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

brought about or caused; not spontaneous: iatrogenic, evoked, elicited

dictionary extension
© dictionarist.com