modest in Romanian

Pronunciation
a. modest, lipsit de îngâmfare, nepretenţios, umil, simplu, neînsemnat, sărăcăcios, ieftin, decent, pur

modest in English

a. modest, discreet, simple, unpretentious, unpretending, demure, maiden, maidenly, quiet, Quakerish, plain, low, lowly, cheap, homely, grave, frugal, unassuming, unobtrusive, retiring, humble, diffident
adv. maidenly, humbly

Example Sentences

Their modest income doesn't allow for many luxuries.
Modestul lor venit nu le permite multe luxuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I personally would argue that it is a success, if only a modest one.
Personal, consider că acest raport constituie un succes, chiar dacă unul modest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The results have been much more modest, especially in the fields of human rights, democracy and the environment.
Rezultatele au fost mult mai modeste, în special, în domeniile drepturilor omului, democraţiei şi mediului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we have been looking for a modest instrument with which the EU can implement policy in developing countries that does not, strictly speaking, fall within the scope of fighting poverty.
De aceea, am căutat un instrument simplu pe baza căruia UE să poată pune în aplicare, în ţările în curs de dezvoltare, politici care nu se încadrează, în mod strict, în sfera de aplicare a combaterii sărăciei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Member of the Commission. - Madam President, I am fully aware of the shortcomings of the Commission proposals: I know that they are modest and limited in scope.
membru al Comisiei. -Doamnă preşedintă, sunt pe deplin conştient de deficienţele propunerilor Comisiei: Ştiu că acestea sunt modeste şi limitate ca domeniu de aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is the view of our delegation that a reduction in VAT in Denmark would have an extremely modest effect on employment combined with a problematic loss of revenue for the state.
Punctul de vedere al delegaţiei noastre este că o reducere a TVA în Danemarca ar avea un efect extrem de modest asupra ocupării forţei de muncă, alături de o pierdere problematică a venitului pentru stat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are national programmes for inclusion and combating poverty, which have produced modest results.
Programe naţionale de incluziune şi combatere a sărăciei există; rezultatele, modeste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I shudder to think what is going to happen to ordinary producers of very modest proportions when they, too, are subjected to this huge and totally unnecessary burden of regulation.
Mi-e teamă să mă gândesc ce se va întâmpla cu producătorii obişnuiţi, cu afaceri de proporţii modeste, atunci când vor fi şi ei supuşi unui volum enorm şi complet inutil de reglementări.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This includes inhabitants of small villages, the working classes, pensioners, and generally those of more modest means and circumstances.
Aici sunt incluşi locuitorii micilor sate, clasa muncitoare, pensionarii şi, în general, cei cu mijloace şi situaţii mai modeste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The partnership strategy put into practice so far has only delivered modest results, which have remained well below the expectations and targets set.
Strategia de parteneriat pusă în aplicare până în prezent a furnizat doar rezultate modeste, care au rămas mult sub aşteptările şi obiectivele stabilite.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself: retiring, unassuming, humble
not large but sufficient in size or amount: small, moderate
free from pomp or affectation: unpretentious
not offensive to sexual mores in conduct or appearance: modesty, shamefaced, demure, modestness, coy, decent, overmodest
humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness: mild, humble, meek
limited in size or scope: limited, pocket-size, pocket-sized, small, minor, small-scale
low or inferior in station or quality: humble, low, lowly, small, inferior© dictionarist.com