organize in Romanian

Pronunciation
v. organiza, structura, alcătui, forma, crea, întemeia, institui, sistematiza, aranja, organiza într-un sindicat, da viaţă, anima {bot.}, organiza: se organiza, planifica: se planifica, sistematiza: se sistematiza

Example Sentences

The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.
Teledonul este un program TV francez organizat în fiecare an pentru a colecta fonduri în scopul finanţării de cercetări medicale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom organized the event.
Tom a organizat evenimentul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PL) I would like to start by recalling the Polish-Czech underground opposition meeting organised 21 years ago by Solidarity in the Giant Mountains on the Polish-Czech border.
(PL) Aş dori să încep prin a vă reaminti de întrunirea secretă a opoziţiei polonă-cehă organizată acum 21 de ani de Solidaritatea în Munţii Sudeţi la graniţa Poloniei cu Cehia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Monitoring by Europe leaves something to be desired and is still very much organised at national level.
Supravegherea de către Europa lasă mult de dorit şi este încă în mare parte organizată la nivel naţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I, myself, would like to suggest to the Commissioner and Mr Barroso that they organise a huge banquet in Portugal and serve lamb's milk cheese and Samos wine.
Eu însumi doresc să sugerez comisarului şi domnului Barosso să organizeze un banchet de amploare în Portugalia şi să servească brânză integrală de oaie şi vin de Samos.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, Commissioner, the Commission could show itself to be available to organise or collaborate on potential activities that may come about in these months in some fields of work.
Desigur, domnule comisar, Comisia se poate arăta disponibilă pentru organizarea sau colaborarea la activităţi potenţiale, care ar putea să apară în aceste luni în unele domenii de activitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How should this be organised, and who would provide such training?
Cum ar trebui să fie aceasta organizată şi cine ar oferi o astfel de pregătire?
pronunciation pronunciation pronunciation err
All those local efforts were underpinned also with the donor conference for Srebrenica organised just over a year ago, in November 2007.
Toate aceste eforturi locale au stat, de asemenea, la baza conferinţei donatorilor pentru Srebrenica, organizată acum un an, în noiembrie 2007.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can tell you that the incoming Czech Presidency intends to organise the discussion of this issue at the informal Agricultural Ministers' meeting to be held in Brno in May.
Vă pot spune că preşedinţia cehă intenţionează să organizeze discuţia privitoare la această problemă cu ocazia reuniunii neoficiale a miniştrilor agriculturii care va avea loc în luna mai la Brno.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Putem înceta lupta și să organizăm o conferință de pace?
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com