preparing in Romanian

Pronunciation
v. pregăti, prepara, se pregăti, redacta, găti, fabrica, studia, echipa, griji, executa, face

Example Sentences

He had time to prepare his men for battle.
A avut timp să-şi pregătească oamenii de luptă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mother prepared us lunch.
Mama ne-a pregătit prânzul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, new Member States which are preparing to enter the euro area have to comply with many monetary and fiscal criteria two years before entry.
În al treilea rând, noile state membre care vor adera la zona euro vor trebui să îndeplinească o serie întreagă de criterii monetare şi fiscale cu doi ani înainte de aderare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, it was Parliament that asked the Commission in its resolution of 17 November 2005 in the Green Paper on defence procurement to prepare this directive.
În primul rând, Parlamentul a invitat Comisia să propună această directivă în rezoluţia sa din 17 noiembrie 2005 în Cartea Verde privind achiziţiile publice în domeniul apărării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another very important outstanding task is to prepare a transatlantic strategy for transatlantic relations following the election of the new American president.
O altă sarcină de o importanţă majoră este pregătirea unei strategii transatlantice de stabilire a relaţiilor după alegerea noului preşedinte american.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do you not think, Mr President-in-Office of the Council, that we ought to prepare ourselves for this?
Nu consideraţi, d-le Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, că ar trebui să fim pregătiţi pentru aceasta?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU closely follows developments in this region and prepares to engage even more with the countries of the Horn of Africa.
UE urmăreşte îndeaproape evoluţiile din această regiune şi se pregăteşte să se angajeze şi mai mult în legătură cu ţările din Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Will the Commission consequently prepare a report on enforcement processes of the regulation in the Member States?
În consecinţă, va pregăti Comisia un raport privind procesele de punere în aplicare a regulamentului în statele membre?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that, this morning, as we prepare to vote, we are all shaken by what Mr Wurtz has just told us.
Cred că, în această dimineaţă, întrucât ne pregătim să votăm, suntem cu toţii zguduiţi de ceea ce tocmai ne-a comunicat dl Wurtz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is progress in itself that there are people in the Arab League, in the Arab camp, who are prepared to have that debate.
Este deja un progres faptul că există persoane în Liga Arabă, în tabăra arabă, care sunt pregătite să participe la o astfel de dezbatere.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com