remarks in Romanian

Pronunciation
n. comentariu

Example Sentences

"The economy has opened up a faultline in the Atlantic," announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.
“Economia îndepărtează cele două maluri ale Atlanticului”: astfel rezumă La Stampa consecinţele declaraţiilor recente ale lui Barack Obama potrivit cărora slabele perspective de creştere ale Statelor Unite sunt cauzate de proasta gestionare a crizei din zona euro.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Members of the Eurogroup together with the Commission and the ECB discuss this deeper budgetary surveillance and broader economic surveillance that I mentioned in my introductory remarks.
Membrii Eurogrupului, împreună cu Comisia şi BCE, discută această supraveghere bugetară accentuată şi supravegherea economică mai cuprinzătoare pe care le-am menţionat în observaţiile mele introductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My last remark concerns the comments made by Mr Bowis in relation to the toxic effects of the alternatives.
Ultima mea remarcă priveşte comentariile făcute de domnul Bowis în legătură cu efectele toxice ale alternativelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The occasional Eurosceptic remark aside - which we are familiar with from your own country - you meet with our support.
Lăsând la o parte remarca eurosceptică ocazională - cu care suntem obişnuiţi din propria ţară - vă puteţi bucura de susţinerea noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Allow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
Vă rog să-mi permiteți să fac câteva observații finale în această declarație introductivă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
President-in-Office of the Council. - Mr President, at this late hour I wish to make a few remarks on the Council's position on the Horn of Africa.
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. -Domnule Preşedinte, la această oră târzie, aş dori să adresez câteva observaţii referitor la poziţia Consiliului privind Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
President-in-Office of the Council. - Mr President, firstly, allow me to react to two remarks made here and then draw some conclusions.
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. -Dle Preşedinte, în primul rând, permiteţi-mi să răspund la două observaţii făcute aici, iar apoi să trag câteva concluzii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then I would like to make five short concluding remarks.
Acum aş dori să adresez câteva observaţii finale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I cannot agree with the political tone expressed by the Deputy Prime Minister Mr Vondra in his introductory remarks.
Cu toate acestea, nu pot fi de acord cu tonul politic folosit de dl vicepremier Vondra în cadrul alocuţiunii sale introductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me comment on the situation by country before concluding with remarks on the regional strategy for the Horn.
Daţi-mi voie să comentez situaţia pe ţări înainte de a încheia cu observaţii privind strategia regională pentru Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com