stored in Romanian

Pronunciation
v. stoca, păstra, depozita, aproviziona, acumula, strânge, umple, adăposti, face provizii de, întreţine, deservi

Example Sentences

The store happened to be crowded yesterday.
S-a întâmplat ca ieri magazinul să fie aglomerat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That store employs twenty clerks.
Magazinul acela angajează douăzeci de funcţionari.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He has access to the stored information.
Are acces la informaţia înmagazinată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What time does the store open?
La ce oră se deschide magazinul?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The store's closed.
Magazinul este închis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, I attach particular importance to the fact that great store has been set by what has been called a strategic energy security concept.
Astfel, după părerea mea, o importanţă deosebită o au aşteptările pozitive pentru ceea ce a fost numit conceptul strategic al securităţii energetice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (NL) This legislation allows fingerprints to be stored in passports/travel documents so as to allow the authenticity of the document and the holder's identity to be verified.
în scris. -(Olanda) Această lege permite stocarea amprentelor în paşapoarte / documente de călătorie pentru a permite verificarea autenticităţii documentului şi verificarea identităţii titularului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, there is a serious problem with regard to the security of stored data and the protection of the owner's identity.
În al doilea rând, o serioasă problemă se ridică în ceea ce priveşte securitatea datelor stocate şi protejarea identităţii posesorului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The regulation stipulates a general obligation to provide fingerprints which will be stored on a contactless chip in the passport.
Regulamentul prevede obligaţia generală de furnizare a amprentelor, care sunt stocate pe un cip fără contact în paşaport.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot agree that everyone holding the European passport is a usual suspect whose fingerprints are to be stored.
Nu putem fi de acord cu principiul că oricine deţine paşaportul european este un suspect obişnuit, ale cărui amprente trebuie stocate.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com