subjugated in Romanian

Pronunciation
v. subjuga, supune, cuceri, stăpâni, îngenunchea, captiva, încăleca, închina, micşora, atenua

Example Sentences

They are strengthening the US/NATO plan for the 'broader Middle East' with which the EU has agreed and the aim of which is for the imperialists to subjugate the entire region.
Acestea întăresc planul SUA/NATO pentru un "Orient Mijlociu mai extins” cu care UE a fost de acord şi al cărui scop este subjugarea întregii regiuni de către imperialişti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Liderii militari consideră că dictatura este necesară pentru a menţine unitatea acestei ţări şi pentru a înăbuşi acţiunile rebelilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
NATO has subjugated us to the policy of the United States of America.
NATO ne-a subjugat politicii Statelor Unite ale Americii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For instance, in the case of Roma, they should not be subjugated by their own aristocracy, but we should be able to foster an activity that is based on true partnership and a willingness to help.
De exemplu, în cazul romilor, aceştia nu ar trebui să fie supuşi propriei lor aristocraţii, ci ar trebui să putem favoriza o activitate bazată pe parteneriate reale şi pe disponibilitatea de a oferi sprijin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
History shows that in East Turkestan, Tibet and Taiwan, under Communist rule it has sought to rule and to subjugate.
Istoria arată că în Turkistanul de Est, în Tibet şi Taiwan, regimul comunist a încercat să domine şi să subjuge.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Council meeting of 28-29 October 2010 took a new step towards subjugating countries and stripping them of their sovereignty.
La reuniunea Consiliului European din 28-29 octombrie 2010 s-a făcut un nou pas către subjugarea țărilor privarea lor de dreptul la suveranitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Negotiations on the new framework agreement cannot leave aside the issue of human rights, subjugating everything to commercial interests.
Negocierile privind noul acord-cadru nu poate lăsa deoparte problema drepturilor omului, subjugând totul intereselor comerciale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands.
O dictatură birocratică care vrea să îi subjuge pe greci și care, de asemenea, dorește să fie la conducere în Țările de Jos.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What these legislative documents propose is to perpetuate these intervention measures, which subjugate peoples and countries and transform them into veritable protectorates or colonies.
În aceste documente legislative se propune perpetuarea acestor măsurilor de intervenție, care subjugă popoarele și țările și le transformă în adevărate protectorate sau colonii.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

reduced to submission: defeated
dictionary extension
© dictionarist.com