definition in Turkish

Pronunciation
i. belirtme, tanımlama, tanım, tarif, açıklama, belirleme; kesinleştirme; seçiklik

Example Sentences

Can you give me the definition of a cone?
Bana bir koninin tanımını verebilir misiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation err
A prayer in its simplest definition is merely a wish turned Godward.
Phillips Brooks
En basit tanımıyla dua, Tanrıya dönen sade bir istektir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the record, my definition of "redneck" :a glorious absence of sophistication. That's all it is.
Belge için "cahil" kelimesinin tanımı : çokbilmişliğin fevkalade güzel eksikliğidir. Hepsi budur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After giving an overview of the definitions and contexts of CI in the world and in Turkey and the place of ARÇ within that frame, the article attempts at providing an evaluation of the specificities and novelties that ARÇ might have brought to CI practices at its 13th year within the context of international emergency and disaster assistance processes by means of the data compiled from ARÇ practices.
Çalışma dünyada ve Türkiye’de TÇ tanımları ve bağlamları çerçevesinde ARÇ’ın yerini irdeledikten sonra 13. yılına giren ARÇ uygulamalarından elde edilen somut veriler yoluyla ARÇ’ın bir TÇ uygulaması olarak konumunu ve niteliğini sorgulayarak ARÇ’ın uluslararası acil durum ve afet yardımlaşması süreçleri bağlamında TÇ uygulamalarına getirmiş olabileceği farklılık ve yenilikleri değerlendirmeye çalışmaktadır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I add depth and shading to give the image more definition.
Ben imajın daha net ortaya çıkması için, derinlik ve gölge ekliyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Above all, logic requires precise definitions.
Her şeyden önce, mantık kesin tanımlar gerektirir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself.
Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The definition of 'family' has changed over the years.
Ailenin tanımı yıllar içinde değişti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To what extent do you agree or disagree with this definition of success?
Bu başarı tanımına ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's the definition of jazz?
Cazın tanımı nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com