spiritual in Turkish

Pronunciation
s. ruhsal, ruhani, manevi, tanrısal, dini, düşünsel, akli, zeki, akıllı, esprili

Example Sentences

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
Tıpkı bir mumun ateşsiz olamaması gibi insan da manevi hayatsız olamaz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no more sacred contract than the bond of marriage. And no more spiritual union than that between a man and a woman.
Evlilik sözleşmesinden daha kutsal bir anlaşma yoktur. Ayrıca bir erkek ve kadın arasındakinden daha manevi bir birleşme yoktur
pronunciation pronunciation pronunciation err
But now I'm getting that spiritual motivation to visit Africa.
Dennis Brown
Ama artık Afrika'yı ziyaret etmek için bu ruhani motivasyonu alıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This could make them very aggressive. They are deeply spiritual people.
Bu onları saldırganlaştırabilirdi. Manevi değerlere derinden bağlı insanlar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A very spiritual city.
Çok ruhani bir şehir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As I walked away among such leaves as had already fallen from the golden, brown, and russet trees; and as I looked around me on the wonders of Creation, and thought of the steady, unchanging, and harmonious laws by which they are sustained; the gentleman’s spiritual intercourse seemed to me as poor a piece of journey-work as ever this world saw.
Altın sarısı, kahverengi ve kızıl renkli ağaçlardan dökülen yaprakların arasında yürür ve etrafımdaki yaradılış harikalarına bakıp bu harikaları ayakta tutan sağlam, değişmez ve uyumlu yasaları düşünürken, adamın ruhlarla ilgili sohbeti bana bu dünyanın şimdiye dek gördüğü en sefil yolculuk hikâyesi gibi geldi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
to their devout spiritual leader...
onları avutmak...
pronunciation pronunciation pronunciation err
After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.
İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tell, what is "spiritual ties"?
Söyle, "manevi bağlar" nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They gave him both material and spiritual support.
Onlar ona hem maddi hem de manevi destek verdiler.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

ethereal: airy, holy, religious© dictionarist.com