lobbying in Vietnamese

Pronunciation
n. sự ở phía trước

Example Sentences

Meet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
Gặp tôi tại hành lang của khách sạn Hoàng Gia vào lúc 6:30 tối.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com