somebody in Vietnamese

Pronunciation
pron. người nào, có ai, có người

Example Sentences

I really need to hit somebody.
Tôi muốn đấm ai đó cho thỏa thích.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does somebody here own this watch?
Cái đồng hồ này có thuộc về ai ở đây không?
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

in solitude


© dictionarist.com