went in Vietnamese

Pronunciation
n. đường nhỏ

Example Sentences

I have to go to sleep.
Tôi phải đi ngủ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is never going to end.
Cái này xẽ không bao giờ chấm giứt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."
"Trong hang đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi rất là tò mò." "Tôi cũng không biết nữa."
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why don't we go home?
Sao mình không đi về đi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is my friend Rachel. We went to high school together.
Đây là bạn tôi tên Rachel, chúng tôi học trường trung học với nhau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have to go shopping. I'll be back in an hour.
Tôi đi mua sắm một chút. Một tiếng sau trở lại.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And what are we going to do?
Còn chúng tôi làm gì?
pronunciation pronunciation pronunciation err
"If you're tired, why don't you go to sleep?" "Because if I go to sleep now I will wake up too early."
"Nếu mệt thì ngủ một chút đi?" "Bây giờ mà ngủ thì sẽ dậy sớm lắm."
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was planning on going to the beach today, but then it started to rain.
Tôi tính đi ra biển chơi nhưng trời lại bắt đầu mưa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tomorrow, I'm going to study at the library.
Ngày mai tôi sẽ học ở thư viện.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com