energie in English

n. force, might, strength, power, vigor, vigour, virtue, briskness, bottom, energy, activity, drive, nerve, pepper, pith, pithiness, sap, gimp, gumption, spirit, soul
n. zip, spunk, snap, go, pep, peppiness, punch, vim

Example Sentences

Companiile producătoare de energie încearcă să-și reducă dependența de cărbune.
Electric power companies are seeking to reduce their use of coal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cu toate acestea, problemele legate de securitatea energetică şi de sursele de energie durabilă figurează permanent pe agenda politică europeană şi mondială, devenind din ce în ce mai urgente.
Questions associated with energy security and sustainable energy sources are, however, always on Europe's political agenda and that of the world. They are becoming more and more urgent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pachetul energie - schimbare climatică ilustrează în mod clar voinţa politică a unei Europe vizionare şi hotărâte.
The energy and climate-change package clearly illustrates the political will of a visionary and determined Europe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Acum, ca rezultat, mulţi dintre cetăţenii din diverse ţări sau de suferit, iar livrările de energie au fost întrerupte în mijlocul unei ierni aspre.
Now many citizens in many countries are suffering considerably as a result, and their energy supplies have been cut in the middle of a bitter winter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De asemenea, trebuie să căutăm de urgenţă noi surse de energie şi să folosim metode moderne de gazificare a cărbunelui.
We also have to urgently look for new sources of energy, and use modernised methods of coal gasification.
pronunciation pronunciation pronunciation err
În al doilea rând, solidaritatea presupune interconectări ale rețelelor europene de energie, precum și îmbunătățirea infrastructurii energetice.
Secondly, solidarity presupposes interconnections of European energy networks, as well as improvements in energy infrastructure.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De asemenea, trebuie să demarăm un program de construire de noi centrale de energie nucleară.
We must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Este preţul respingerii noastre fanatice a ideii de energie nucleară.
It is the price of our fanatical rejection of nuclear energy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trebuie să ne redublăm eforturile pentru a îmbunătăți eficacitatea și pentru a spori conservarea energiei din consumul de energie - atât în uzul industrial, cât și în consumul casnic.
We need to redouble efforts to improve efficiency and increase conservation of energy in electricity consumption - both in industrial use and domestic consumption.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sursele alternative de energie şi tehnologiile noi vor reduce gradul nostru de dependenţă faţă de importurile de materii brute şi de energie.
Alternative sources of energy and new technologies will reduce our dependency on importing raw materials and energy.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com