fundamental in Romanian

Pronunciation
n. principiu
a. fundamental, central, esenţial, prim, funciar, organic

fundamental in English

a. fundamental, base, basic, prime, ultimate, capital, main, principal, necessary, vital, essential
adv. fundamentally, basically

Example Sentences

Propunerea domnului Catania nu va reuşi să aducă toleranţa faţă de comportamentul homosexual (pe care eu îl susţin), ci va genera discriminare împotriva relaţiilor heterosexuale care sunt de fapt fundamental biologice.
Mr Catania's proposal will not so much lead to tolerance of homosexual behaviour (which I support), but to discrimination against fundamental biological, that is, heterosexual, relations.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Într-un moment în care tocmai am sărbătorit cea de-a 60-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, acest raport pune la îndoială ce înţelegem noi prin termenul de drept fundamental.
At a time when we have just celebrated the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, this report questions what we understand by the meaning of fundamental right.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Şansele ca Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională să schimbe fundamental realitatea din Somalia sunt mici.
The chances of the European Union and the international community changing the basic reality in Somalia are slight.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cel mai mare eşec este, de fapt, impasul politicii fundamental umanitare pe care o duceţi pentru a remedia daunele provocate de ocupaţia militară şi de război.
It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Substanţa se comercializează în mod fundamental pentru producţia farmaceutică, pentru producţia solvenţilor şi a altor compuşi auxiliari, a diluanţilor şi a adezivilor.
Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fundamental, nu sunt deloc de acord cu acest fel de critică.
I fundamentally disagree with this type of criticism.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Reformularea planului de regenerare pentru merluciu şi crevete este un alt punct fundamental care ar trebui avut în vedere.
Reformulating the recovery plan for hake and lobster is another fundamental point which should be considered.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Prezenta dezbatere este de extremă importanţă şi, până la urmă, din acest motiv, obiectivul fundamental este să se solicite Comisiei implicarea Parlamentului.
The debate we are having is of the utmost importance and, in the end, therefore, its basic objective is to demand, to request, that the Commission involve Parliament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Acest acord reprezintă încă un pas fundamental pentru dimensiunea externă a politicii europene în domeniul transporturilor, de aceea am votat în favoarea acestui raport.
This agreement is another fundamental step in the external dimension of the European transport policy, which is why I voted in favour of this report.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sunt de acord cu dna Grabowska, că statele membre ar trebui să ofere mai mult sprijin fundamental organizaţiilor non-guvernamentale.
I agree with Mrs Grabowska that the Member States should provide more fundamental support to non-governmental organisations.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

serving as an essential component: central, primal, important, cardinal, key, of import
being or involving basic facts or principles: underlying, rudimentary, basic
far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something: important, significant, profound
any factor that could be considered important to the understanding of a particular business: factor
the lowest tone of a harmonic series: first harmonic, harmonic, fundamental frequency


© dictionarist.com